Го­ло­ва Ре­ше­ти­лів­сь­кої рай­дер­жад­мі­ніс­тра­ції Ро­ман Пе­ре­пе­ли­ця проз­ві­ту­вав на роз­ши­ре­но­му за­сі­дан­ні ко­ле­гії об­лас­ної дер­жав­ної ад­мі­ніс­тра­ції про під­сум­ки со­ці­аль­но-еко­но­міч­но­го роз­ви­т­ку на­шо­го […]